مطالب مربوط به اموزش مدیر فروشگاه کفش زنانه به تمامی ابعاد راه اندازی و مدیریت یک فروشگاه کفش و مهارتهای خرید عمده کفش زنانه می پردازد.

طراحان: تولید کفش زنانه تهران

عوامل مخرب در فروشندگی کفش
فروشندگی کفش
دو نکته مهم برای فروشنده حرفه ای
اصول فروشندگی کفش زنانه
تغییر نگرش فروشندگان کفش
رموز موفقیت در فروشندگی کفش
تکنیک های فروش
رازهای موفقیت در فروش کفش