بهبود عزت نفس

یکی از موضوعات مهم در مباحث خودشناسی مسئله عزت نفس است که بسیاری از اشخاص از عدم وجود ان رنج می برند.علت اینکه محققان روانشناسی بسیار تاکید برتقویت این موضوع دارند نشانگر اهمیت این مسئله است.

ما در مطلب گذشته به تعریف عزت نفس پرداختیم و اینکه نشانه های کمبود ان چیست اما حالا که فهمیدیم که عزت نفس چیست بایدبرای تقویت این موضوع چه کنیم.

Self-esteem

Self-esteem

عزت نفس یک فروشنده

مشکل ما با اشخاصی است که خودرادست کم میگیرند وبا تمام توانایی هایی که دارند باز هم تصور میکنند که انسان ارزشمندی نیستند و این مسئله تاثیر منفی در روابط با دیگران می گذارد که درنهایت باعث میشودکه یک فروشنده در ارتباط با مشتری خود دچار مشکل شود و دربسیاری از موارد خواسته مشتری به او تحمیل شود.

یکی دیگر از مواردی که دراین سالها در موضوع فروشندگی دیده می شود این است که یک فروشنده با تمام توانایی هایی که دارد اما برای خود برنامه رشد در زندگی کاری را ندارد زیرا خودش رو لایق زندگی بهتر نمی داندو مسلما به شرایط موجود خودراضی است .

زمانی که شما عمیقا خودراارزشمند بدانید پس بهترین ها رابرای خود می خواهید و این یعنی اینکه درحرفه خود به دنبال بهتر کردن وضعیت هستید.چون شما لایق یک موقعیت بهتر هستید پس عزت نفس موتورحرکت شمابه سوی شرایط بهتراست واین جسارت رابه شمامیدهدکه پس از چند سال فروشندگی به دنبال ایجادبرندخودباشید.

مطالب مرتبط
تغییر باور و باورهای عاقلانه

شاید بهترباشدبازهم برای روشن شدن موضوع عزت نفس واین که ایا این موضوع شامل ما میشود یا خیر،نشانه های دیگری را بیان کنیم.

نشانه انسانهایی که عزت نفس بالادارند

برای فهم بهتر از موضوع به چند نشانه دیگراشاره می کنیم واینکه چه اشخاصی عزت نفس بالا دارند.

 • انسانهای شاد
 • قدرشناس
 • اشتباه خودرامی پذیرند
 • جنگ قدرت ندارند
 • ناقص بودن خودرامی پذیرند
 • نفوذکلام دارند
 • واقعیت را می پذیرند
 • به شانس اعتقاد ندارند

نشانه عزت نفس پایین

 • زیادازدیگران انتقادمی کنند
 • ازاحترام نگذاشتن دیگران به خودبسیارناراحت می شوند
 • مقایسه گر هستند
 • برای دیگران تصمیم می گیرند
 • به دنبال مقصر هستند
 • انسان های خوشحالی نیستند
 • ازشکست می ترسند
 • بسیار تلقین پذیر هستند
 • بهانه جو وناامید هستند

این را باید بدانیم که بزرگترین دشمن شما ذهن شماست هیچ کس شمارا تحقیر نمی کند جزء ذهن شما،این شماهستید که ازطریق ذهن خود وقایع را تفسیر می کنید و به احساس بی ارزش بودن خود دامن می زنید.یک موضوع مهم دیگراین است که چه عواملی عزت نفس شمارا کم میکند.

عوامل کاهش عزت نفس
 • کمال گرایی افراطی در مورد خود

زمانی که شما دچار کمال گرایی افراطی هستید استانداردهای بالایی برای خود تعریف می کنید مثلا اگر من فروشنده خوبی هستم باید هر مشتری که به فروشگاه من می اید از من خرید کند و این تعریف غیرواقعی باعث می شود زمانی که مشتری خرید نکند شما احساس کنید درکارخود ارزشمند نیستید چون حرفه ای نیستید.

 • قضاوت اشتباه درمورد خود
 • استفاده ازروش های غیر اخلاقی
مطالب مرتبط
عزت نفس

زمانی که شما با هر ترفند غیر اخلاقی از جمله دروغ یا بزرگ نمایی، محصول خودرا می فروشید از درون احساس بی ارزش بودن دارید.

چند توصیه
 • میزان اطلاعات خودرابالاببرید هرچه دانسته های شما چه درزمینه کاری وچه درزمینه زندگی شخصی بالا برود احساس بهتری دارید.
 • به دانسته های خود عمل کنید و تاثیرات ان رادرزندگی ببینید
 • تمرین کنید که تصمیم بگیرید حتی تصمیم های کوچک
 • هرروز مهارت های خودرا بالاببرید

شاید بتوان گفت این چند توصیه تاثیر زیادی در افزایش عزت نفس ما می گذارد شما باید بدانید که چقدر باارزش هستیدو اینکه انتخاب شده اید که دراین جهان باشیدو مسلما وجود شما بی تاثیر نیست فقط باید مسیر خودرا پیدا کنید.

سرتان رابالابگیرید و به خودافتخارکنید شما لایق بهترین زندگی هستیدامیدوارم عمیقا به ارزشمندبودن خودباور داشته باشید چون یقینا ریشه موفقیت و انتخاب های شمادرزندگی این باور است.

درادامه به دیگرموضوع مهم برای یک فروشنده خواهیم پرداخت موضوعی که با عزت نفس مانند دوبال پرنده می باشند. مسئله اعتمادبه نفس